Daily Archives: 11 במרץ 2020

הודעות לציבור

 

 

 

חברים שלום,

 

  • חרף חוסר הודאות בנושא הקורונה אנו נאלצים לדחות את מסיבת פורים.

 

  • מחר יערך קלפי לבחירת ועדת תרבות.  בעקבות בקשה להבהרה נדגיש כי ההצבעה היא הצבעה אחת בעד/נגד לכל החברים בוועדה.

 

בברכה,

אורנה דגון